Seksualpolitik

Baggrund:

I solsikken lægger vi vægt på at børnene har en naturlig seksualitet og dermed er nygerrige på at undersøge kroppen og forskelle på drenge og piger.
Når I i dagligdagen oplever disse ”lege” er vi derfor opmærksomme på i hvilken omfang legen har betydning.
Vi vægter vores ord og i talesætter legen, for at undgå at gøre barnet forkert.
De lege kalder vi ”numselege” der er helt klare regler for disse lege:

1. Ingen må tvinge andre børn til at deltage – ligeværdighed.
2. Børnene må gerne kigge på hinandens forskelligheder.
3. Der må ikke røres ved hinandens kønsdele.
4. Der er forbudt at putte noget op i numsen på hinanden.

Når vi som voksne oplever disse lege beder vi børnene tage tøjet på igen,
Hvorefter vi på en anerkendende måde tager en snak med barnet/børnene om situationen.


Formål:

At vi har en naturlig tilgang til barnets almene seksualitet, samt opmærksom på hvis vi oplever faresignaler på seksuelle overgreb.
Vi som personalegruppe bruger hinanden til sparring i situationer hvor vi bliver i tvivl omkring barnets adfærd.

Målgruppe:
Seksuel politikken retter sig mod alle parter i Solsikkens børnehave.

- Børn
- Forældre
- Personale.


Definition på seksuelt overgreb:
Kilde: SISO
- Den voksne udnytter barnets tillid
- Det seksuelle overgreb krænker barnet s integritet
- Det er en handling som barnet ikke kan forstå eller misforstår og som barnet ikke er moden til at give samtykke til.
- Det seksuelle overgreb er et utryk for den voksnes behov, og på den voksnes betingelser, eller udtryk for børn der udsætter andre børn seksuel grænseoverskridende adfærd.
- Det er en handling, som overskrider samfundets lovgivning og den almindelige moral.


Generelt:

Vi er opmærksomme på at vores fysiske kontakt med børene er så naturlig som muligt. I hverdagen er det vigtigt at børnene får et knus og et kram. Lige som børnene har behov for at sidde på skødet både i forhold til almen omsorg og trøst.

• I dagligdagen arbejder vi med åbne døre, hvilket blandt andet vil sige at bleskift og ved toilet besøg er døren altid åben. For at sikre både barn og voksen.

• I forhold til de største børn i børnehaven (Storegruppe), snakker vi om at man går alene på toilettet og at det er ok at lukke døren.
• Vi bruger ikke ”kærester” i barn/voksen relation – men gode venner.
• At børnene som minimum har underbukser og T-shirt på når der bades på legepladsen og stranden.
• Når vi er på koloni står døren til gangen som minimum åben.
• I det daglige snakker vi om kroppen og forskelle på kroppen.
• Vi lærer børnene at sige til og fra.
• I Solsikken taler vi pænt til og med hinanden, kalder tingene for det de er, f.eks. Tissemand og tissekone.

Påklædning.
Medarbejderne er anstændigt påklædt – punkt tilføjes i personalepolitik.
Med anstændigt menes, tøj der ikke virker provokerende og anstødene for kollegaer, forældre og børn.Strategi for implementering.
• Medarbejdere bliver gjort bekendt med Solsikkens seksualpolitik ved ansættelse – og får af vide hvor man kan hente yderligere information.
• Sekualpolitikken bliver taget op på personalemøder minimum en gang om året eller efter behov.
• Sekualpolitikken er ligeledes forelagt forældrebestyrelsen, ligesom den er synlig på Solsikkens hjemmeside til resten af forældregruppen.


Alle ansatte har et ansvar for at passe godt på sig selv og være bevidste om handlinger der kan misforstås og dermed mistænkeliggøre vedkommende.

Hvis der sker et overgreb eller der rettes mistanke mod en ansat, er lederen forpligtet til at handle ud for Vejle kommunes handleplan for seksuelle overgreb mod børn. (Findes på kommunens hjemmeside.)